How to play classical 3 – Guitartrick.net
close
Classical Guitar

How to play classical 3

การฝึก picking ผมจะเริ่มต้นด้วยการ แทนค่านิ้ว โป้ง = p,ชี้ = I ,กลาง = m, นาง = a ครับ

ครวนี้เราจะเริ่มฝึกโดย นำคอร์ด C และ G dominance 7 เข้ามาช่วยในการฝึกนะครับ โดยจะใช้นิ้ว p ในการเล่น3สายบน และใช้ I เล่นสาย 3 m เล่นสาย 2 และ a เล่นสาย 1 ครับ ลองฝึกกันดู

Guitartrick

The author Guitartrick

Leave a Response