Product Reviews – หน้า 2 – Guitartrick.net
close

Product Reviews

IntroduceProduct ReviewsReviews

VALETON Dapper Bass by bee nopakan (wizzard)

wjelx8rkewb1zieoptwx
https://www.youtube.com/watch?v=RYxo48u_B6s แนะนำตัว ผู้รีวิว ชื่อ นพกาญจน์ แฟงเอม อดีต มือเบส วง instrict เป็น backup ให้ศิลปิลชื่อดัง..อาทิ ปาล์มมี่,คริสตีน่า อากีล่า ฯลฯ Backup Concert KPN Award มือ Bass วง Wizzard
อ่านต่อ...
1 2 3 4 15
Page 2 of 15